ДГ "Еделвайс"
Детска градина в село Брезница

Седмична програма

Екипът на ДГ "Еделвайс" работи с ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ и материали, одобрени от МОН и съобразени с ДОС:

 Във всички групи на ДГ се използват материалите и познавателните книжки на издателствата "Просвета" по следните ОН, в които се реализират основните форми на педагогическо взаимодействие, а именно педагогическите ситуации :

Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.

Математика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.

Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда,Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.

Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.

Музика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане,Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.

Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра:Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.

Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

                              

Програмна система на издателство „Просвета “  е интегрирана и създадена в името на детето, в помощ на учителя и родителя, разработена по възрастови групи - яслена, първа, втора, трета, и четвърта.

Идеология
Програмните системи осигуряват пълноценно детско развитие и възможност:

Детето да е спокойно, щастливо, уверено, успешно да навлиза в социалния свят, в познанието и творчеството;

Родителят да "израства" заедно с детето, като му помага да разгърне своя потенциал, да се чувства уверено и като равностоен партньор с учителите;

Учителят с по-малки усилия да постига удовлетворение и по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите.