ДГ "Еделвайс"
Детска градина в село Брезница

Екип

                    За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип.Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

                          Екип - ДГ "Еделвайс"
 ИМЕ  ДЛЪЖНОСТ
1 Ана Русева Грошарова  Директор 
2 Димитрия Димитрова Янева  главен учител 
 3  Сениха Ахмед Камбач   учител в ДГ
 4  Петя Костадинова Праматарова   старши учител 
 5  Сале Мехмед Джугдан  учител в ДГ
 6  Донка Костадинова Миткова   старши учител 
 7  Мариана Илиева Ейкова   старши учител
 8  Райна Любенова Сарбакова   старши учител 
9 Сибуша Ибрахим Заимова  учител в ДГ
 10 Зайде Иса Юрукова  учител в ДГ 
 11 Зейнепа Мехмед Алим    учител в ДГ
 12  Иса Ибрахим Аян   Касиер-домакин
13 Фатме Ибраим Алим хигиенист
14 Зайде Ахмед Аян  пом. възпитател 
15 Зенепа Исмаил Сакали  пом. възпитател
16 Шерифе Исмаил Грошар  пом.възпитател
17 Сафейка Ибрахимова Алим  учител в ДГ
18 Мариана Любенова Павличина  старши учител
19 Азиме Ибраим Иброш детегледачка
20 Адиле Мехмед Сакали детегледачка 
21 Адиле Шабан Грошар детегледачка 
22 Амиде Юсуф Джамадан  детегледачка 
23 Фатме Ибрахим Джунин детегледачка 
24 Салих Салих Кукорак готвач
25 Бушка Иса Хаджи пом. готвач
26 Неджми Исмаил Косин  огняр
27 Мехмед Мустафа Порей общ работник